Nota prawna

PODSTAWOWE INFORMACJE

Właścicielem strony internetowej jp4u.pl jest:

J&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000843995, REGON 386182128, NIP 9721308744
Kapitał Podstawowy 5.000 zł w całości wpłacony
Prezes Zarządu: Paweł Drobnik

Prawa autorskie:

Znak towarowy zamieszczony na stronie jp4u.pl stanowi wyłączną własność J&P spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zabrania się jego kopiowania, powielania, przetwarzania w jakikolwiek sposób oraz udostępniania osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody J&P spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaki towarowe partnerów J&P spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamieszczone na stronie jp4u.pl stanowią wyłączną własność tychże partnerów. Zabrania się ich kopiowania, powielania, przetwarzania w jakikolwiek sposób oraz udostępniania osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody danego partnera J&P spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zdjęcia zamieszczone na stronie jp4u.pl zostały legalnie pozyskane z serwisu www.pexels.com zgodnie obowiązującą w tymże serwisie licencją i na zasadach ustalonych przez serwis.POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejszy dokument („Polityka”) określa stosowane przez spółkę: J&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) zasady poszanowania prywatności oraz przetwarzania danych osobowych potencjalnych klientów oraz kontrahentów Spółki, osób przez nich upoważnionych oraz osób wskazanych przez nich do kontaktu, jak również innych osób kontaktujących się ze Spółką lub odwiedzających stronę internetową Spółki jp4u.pl („Strona internetowa”). Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych, prowadzenie Strony internetowej oraz zamieszczane na niej treści jest: J&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań oraz oddział w Sępólnie Krajeńskim: ul. Przemysłowa 7a/21, 89-400 Sępólno Krajeńskie REGON: 386182128, NIP 9721308744. Wszelkie pytania dotyczące zasad bezpieczeństwa danych należy kierować na adres Spółki, drogą mailową na adres biuro@jp4u.pl. Spółka zastrzega możliwość zmiany lub aktualizacji Polityki. Spółka wdrożyła odpowiednie środki oraz rozwiązania organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych, w tym danych użytkowników Strony internetowej. W celu bezpiecznego korzystania ze Strony internetowej należy korzystać dodatkowo z aplikacji lub programów antywirusowych a także chroniących prywatność i hasła dostępu. Polityka nie zawiera informacji o zasadach stosowanych przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie stron internetowych, do których mogą odsyłać ewentualne łącza zamieszczone w ramach Strony internetowej. Spółka zaleca, aby użytkownicy Strony internetowej zapoznali się z polityką prywatności takich zewnętrznych stron internetowych. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej (np. na komputerze, smartfonie, tablecie) i przeznaczone są do korzystania z tej strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Spółka nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji użytkownika. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Strony internetowej. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie internetowej mogą być stosowane w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. [do potwierdzenia, czy takie pliki są u nas wykorzystywane] W ramach Strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W ramach Strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej, „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony internetowej itp., „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania np.: Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie Mozilla Firefox http://www.mozilla.org/pl/firefox/ Google Chrome http://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/ Opera http://www.opera.com/pl/ W przypadku ograniczenia przez użytkownika możliwości zastosowania plików cookies niektóre funkcjonalności Strony internetowej mogą nie być dostępne. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu danej przeglądarki internetowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO, Spółka informuje, że: Podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych potencjalnych klientów, klientów oraz kontrahentów Spółki, jak również osób kontaktujących się ze Spółką lub odwiedzających Stronę internetową jest Spółka („Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się drogą mailową na adres biuro@jp4u.pl. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe niezbędne dla zrealizowania poszczególnych celów przetwarzania. W zależności od sytuacji Administrator przetwarzał będzie dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, informacje konieczne dla wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: prowadzenia korespondencji oraz przekazywania informacji osobom kontaktującym się z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w przypadku osób kontaktujących się z Administratorem, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku osób zainteresowanych usługami Administratora, realizacji zawartych przez Administratora z klientami lub kontrahentami umów lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w przypadku klientów lub kontrahentów Administratora, ustalenia uprawnień pełnomocnika lub osoby wskazanej do kontaktu do działania w imieniu klienta, kontrahenta lub innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w przypadku pełnomocników lub innych osób działających w imieniu klienta, kontrahenta lub osoby kontaktującej się z Administratorem, usprawnienia realizacji umów zawartych z klientami lub kontrahentami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w przypadku osób wskazanych do kontaktu przy realizacji umowy przez klienta lub kontrahenta, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur VAT i innych dokumentów księgowych oraz obowiązków podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów ich przetwarzania, tj. w zakresie: prowadzenia korespondencji oraz przekazywania informacji osobom kontaktującym się z Administratorem – do czasu załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja lub kontakt lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, realizacji zawartych przez Administratora z klientami lub kontrahentami umów lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – do czasu zakończenia realizacji tych działań, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora, usprawnienia realizacji umów zawartych z klientami lub kontrahentami – przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, w tym w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa, realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody – w zakresie, w jakim zgoda stanowi podstawę przetwarzania.Po upływie ww. terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. Źródłem danych osobowych jest informacja, która została przekazana Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą. Dane mogły także zostać przekazane przez pełnomocnika lub inną odpowiednio umocowaną osobę działającą w imieniu osoby, której dane dotyczą. W zależności od sytuacji dane mogą zostać podane m.in. w umowie, podczas rozmowy, drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku osób działających w charakterze pełnomocnika, reprezentujących dany podmiot na innej podstawie prawnej lub wskazanych w zawartej z Administratorem umowie jako osoby do kontaktu, źródłem danych osobowych jest informacja przekazana osobiście, przez osobę reprezentowaną lub informacja zawarta w umowie. Odbiorcami danych osobowych mogą być lub będą: podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie teleinformatyczne lub techniczne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne lub marketingowe, jak również podmioty, organy lub instytucje upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzane są przez Administratora, posiada prawo uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez Administratora a także, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz uzupełniania, prawo do ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody danej osoby, ma ona prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Administrator może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. w zakresie korzystania z usług Google LLC) wyłącznie w ramach procedur zgodnych z zasadami ochrony danych osobowych, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne oraz pod warunkiem że dane państwo trzecie zapewnia, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej, odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże – w zależności od celu przetwarzania – niezbędne do realizacji tego celu, w tym do przekazania informacji, prowadzenia korespondencji, wykonania umowy czy wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator może odmówić udzielenia informacji, zawarcia lub wykonania umowy. W określonych przypadku Administrator nie będzie także w stanie wypełnić spoczywających na nim obowiązków prawnych. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Administrator nie będzie stosował profilowania.
(c)2020, J&P sp. z o.o., All Rights Reserved
CERTUM Seal
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem